ਪ੍ਰਮੀਸ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ