ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਨਾਨੀਆ ਨੂੰ ਹੱੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱੱਕਾ ਕਰਨਾ ਗਿੱੱਝੇ ਗਿੱੱਝੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਵੜੇ